Karel Čapek - Dětem

Datum vydání: 22. 11. 2017


Významný český spisovatel Karel Čapek byl v dětství sběratelem motýlů, brouků, zkamenělin, polodrahokamů i známek. V díle Povídky z první a druhé kapsy se častokrát o sbírání zmiňuje, ale i mírně varuje před onou neřízenou vášní, pokud není pod kontrolou. Například povídky Ukradený kaktus nebo Čintamani a ptáci, kde takové vášnivé sběratele popisuje a ukazuje, kam až jsou schopný pro svou sběratelskou touhu dojít. Málo je již známo, že Čapek byl sběratelem etnické hudby, kde patřil mezi přední sběratele a dobře tak rozuměl exotické hudbě. Jeho celá dochovaná sbírka je uložena v Náprstkově muzeu. Byl i znalcem kaktusů, orientálních koberců, což je vlastně znát i z jeho povídek, které mají vždy více než základní znalosti problematiky.

Povídky z druhé kapsy obsahují příběh Sbírka známek, který možná má nějaké prvky z jeho dětství, a kde se Čapek rozepisuje:
Tady někdo řekl, že jenom mužští mají smysl pro sbírky; je to pravda; já myslím, že to je pozůstatek nebo pud z těch dob, kdy si každý mužský dělal sbírku hlav svých nepřátel, uloupených zbraní, medvědích koží, jeleních parohů a vůbec všeho, co mohl ukořistit. Ale taková sbírka známek, to není jenom vlastnictví, to je věčné dobrodružství; člověk jaksi s chvěním se dotýká kousku té daleké země, řekněme Bhútánu, Bolívie nebo mysu Dobré naděje; prostě má s těmi cizokrajnými zeměmi něco jako osobní a důvěrný styk. Teda on je v tom sbírání známek takový motiv cestování a mořeplavectví a vůbec té mužské světové dobrodružnosti.

Redaktor Tribuny filatelistů Ervín Hirsch vzpomínal, jak se snažil Karla Čapka zlákat k filatelistické publicistice. Až na pár výše zmíněných drobných vyjímek se mu to, ale bohužel nepovedlo. Nakonec byl ale úspěšný u Františka Langera, kterého filatelisté znají z jeho hezkých filatelistických povídek, které pak vydal i knižně. Langer byl přítelem Čapka a také jako on přispíval do Lidových novin. Čapek tak měl k filatelistům blízko a možná tam někde vznikla myšlenka na vydání známek s příplatkem ve prospěch chudých dětí, kterým se dnes věnujeme.


Tribuna filatelistů 1936 píše:
Z iniciativy spisovatele Karla Čapka obrátila se "Demokracie dětem", sdružující veškeré charitativní instituce republiky, pečující o zdraví a pomoc dětem na naši poštu a ta s příkladnou ochotou vyhověla tomuto sociálně-humánnímu sdružení a učinila výjimku, která je tím cennější, že zůstane dle slov p. ministra Tučného i nadále výjimkou - vydala známky s příplatkem, jenž bude celý odevzdán svému krásnému účelu.

Požádali jsme dva naše největší současné spisovatele, Karla Čapka a Františka Langera o původní příspěvky pro Tribunu Filatelistů, která se plně staví do služeb krásné lidské myšlenky. Oba spisovatelé ochotně vyhověli a tak můžeme svým čtenářům tlumočit slova, určená pro náš sběratelský okruh:

Karel Čapek:
Čsl. pošty vydají k prvnímu dubnu serii tří nových poštovních známek s padesátihaléřovým příplatkem ve prospěch dětí. Ačkoliv jsem se kdysi (je tomu pár desítek let) pokusil také o sbírání známek, necítím se kompetentní, abych o této nové emisi mluvil s hlediska filatelistického; dovolte, abych o ní řekl několik slov s hlediska naší veliké občanské a lidské povinnosti, která se jmenuje péče o děti; o děti ohrožené bídou, podvýživou a nezaměstnaností rodičů. Tak tedy:

1. V naší republice je na čtyřistapadesát tisíc dětí trpících doslovně hladem a podvýživou. Dáme-li jim najíst jen po sedmdesát nejhorších dní v zimě, bude roční náklad skoro šestnáct milionů Kč. Za padesát haléřů, tedy právě za tolik, co dělá příplatek na nové známky s půvabným Mánesovým obrázkem české rodiny ze staroměstského orloje, za těchto padesát haléřů se pořídí pro hladové dítě celý teplý a výživný oběd. Ta nová emise by tedy mohla vynést čtyři miliony obědů pro ty nejubožší děti; to znamená, že by skoro šedesát tisíc fysicky ohrožených dětí bylo příští zimy slušně živeno! Jak vidíte, je to téměř div, co ty malé známečky mohou vykonat a jistě vykonají. Važte si jich za to; zaslouží si toho.

2. Každý, kdo něco dává, chce vědět, nač to dává. Vězte tedy, že těch padesát haléřů, které budete připlácet k nominální hodnotě našich dobročinných známek, bude cele a plně, bez ztráty jediného haléře, obráceno na výživu a šacení bědných lidských holátek. Jak vidíte, mají ty známky vedle své vysoké hodnoty sběratelské také velikou a čistou cenu jako dílo praktické humanity.

3. Filatelisté vědí, že řada států, počínajíc Švýcarskem, zavedla už dávno serie známek ve prospěch dětí; byli jsme dlužni svým trpícím dětem i mezinárodní obci filatelistické, abychom učinili něco podobného, a abychom to udělali dobře. Jak emisní úroveň našich pošt, tak naše vzorně organizovaná péče o mládež nám zaručují, že po všech stránkách jde tu o edici známek, kterou je možno upřímně vítat. Pomozte tedy všichni, kdo toto čtete, aby první československá emise známek Dětem byla stejně velikým úspěchem humantitním i sběratelským u nás, jako jím byla v jiných státech.

František Langer:
Tenhle výborný nápad sehnat rázem větší obnos pro nejubožší tvory tohoto světa, pro děti v bídě, tím, že se zaútočí na vášeň a srdce sběratele známek - ostatně vždy člověka, který je u své rodiny podezříván z dětinskosti - má svůj původ ve Švýcarsku. Tam se již zrodilo mnoho výborných věcí. Na příklad skutečná demokracie. Nebo přátelské soužití různých národů v jediném státě. Ale přijímat dobré věci za své není nikdy na škodu.

Švýcarské známky Pro Juventute, které vycházejí téměř každoročně, jsou ozdobou každé sbírky. Okénka, která v nich mám, mě mrzí dvojnásob. Jako každé okénko vůbec, i protože taková každoroční serie tvoří vždy jednu kapitolu dlouze vyprávěného příběhu. Až bude jednou skončen, jaký to bude dokonalý celek! Je to opravdu příběh na pokračování. A když víme, že příštím rokem se objeví nové, jsme napiati a zvědavi na ně, jaké motivy nás překvapí, jaké provedení, který autor - ano jako na pokračování románu. Pak ovšem je sběrateli nad každým okénkem tak u srdce, jako čtenáři, kterému chybí list v napínavé knize.

Sběratel československých známek Dětem je v šťastné situaci. Dostává do rukou první kapitolu. Jsem totiž přesvědčen, že bude-li mít první pokus úspěch, jaký pro tuto ušlechtilou akci celá veřejnost očekává, že budeme se právem i v příštích letech těšiti na nové serie. A o úspěchu není pochyby, pošta tentokrát zachovala všecky podmínky, které pro takové edice by kladl filatelista. Takže směle se nadějme dalšího pokračování.

Nuže to je šťastná situace našeho filatelisty. Začíná si nový oddíl své sbírky. Může tedy shrnout všecky zkušenosti, které nabyl při sbírání známek československých nebo dobročinných a pak se rozhodnout, jak bude sbírat tyto novinky. Pouhé jednotlivce, bloky, rohy - nechci se pouštět do podrobností, které jistě co nejdříve poradí některý odborník mnohem lépe než laický sběratel. Ale kolikrát v sběratelském životě se nám podaří, abychom si mohli udělat na několik let napřed systematický plán? Proto se každý z nás pustí s chutí do nové, milé - řekněme – práce.


Tribuna filatelistů 1937:

K. Čapek:
Loňské péči o děti se dostalo pomoci zvlášť vítané a vysoce sympatické: byl to pěkný výsledek dobročinných známek, které naše pošty vydaly ve prospěch československých dětí. Není to jenom sám výnos příplatků na dobročinné známky, který činil přes milion tři sta tisíc korun, do posledního haléře vydaných na výživu, ošacení a obutí nejchudších dětí; ještě víc a radostněji si musíme cenit ochotné a obětavé spolupráce našich pošťáků, kteří na sebe vzali nemalou práci s propagandou a prodejem dobročinných známek a provedli svou věc dobře; jistě víc než dík naší veřejnosti je potěší fakt, že svou horlivou účastí pomohli hladovým a mrznoucím dětem našeho státu k 908.935 porcím vydatného jídla, k 4.510 párům botek a 20.193 šatům. Je to dobrodiní, jakých je málo, a nad to krásný příklad, jak mnoho se pořídí dobrou vůlí a správně organizovanou službou veřejným zájmům. Tím, co naše pošty udělaly pro děti, daly dobrý příklad jiným oborům našich veřejných služeb; kéž najdou brzo následovníků na jiných polích - pak se nebudeme muset bát o budoucí pokolení našeho národa.


Tribuna filatelistů 1938:

K. Čapek:
Letos po třetí vydávají československé pošty serii dobročinných poštovních známek ve prospěch dětí trpících bídou. Po prvé vynesly ty známky čistých 1,303.618 Kč na výživu a ošacení nejchudších dětí v naší republice; po druhé stoupl výnos až na 1,719.842.50 Kč; letos bude, dík aršíkům, které se potkaly s pěkným zájmem sběratelů, nepochybně ještě značně vyšší. To je vaše dílo, pošťáci od ministerstva pošt až po slečny u poštovních okének a obětavé listonoše; vy všichni jste se o to přičinili a můžete býti hrdi na to, co se za vaší pomoci tak krásně podařilo. My druzí a celá republika jsme vám za to vděčni.

Hleďte si místo těch cifer představiti statisíce krajíců chleba, hrnečků mléka a polévek, desetitisíce botiček a dětských šatů, které se za ty peníze bez haléře srážky nebo režie pořídily, a bude vám dobře u srdce. Stálo to za to. Byla to čistá práce. Tisíce dětí nám za to odrůstá o něco lépe živených a o něco lépe opatřených proti bídě. Starat se o zdraví a dobrou výživu dětí, i to je práce pro brannou sílu národa. Pečovat o všechny bídné děti v celém rozsahu naší vlasti bez rozdílu zemí, národností a věr, i to je dobrá práce pro vnitřní jistotu našeho státu a naší demokracie. V takovém díle stojí za to s rostoucí chutí pokračovat.

Letošní serie dobročinných známek ve prospěch dětí je pro nás zvláště významná, neboť se jí uctívá veliká a svatá památka našeho presidenta-Osvoboditele Tomáše G. Masaryka. Nemůžeme ji uctít lépe než tím, že ji spojíme s dobrým činěním; neboť pro Masaryka sama demokracie, sama podstata veškeré mravné a rozumné politiky nebyla nic jiného než uskutečňování lásky k bližnímu. Jak může někdo mluvit o lásce k vlasti a národu, když nemiluje lidi a nesnaží se jim pomoci? "Když vidím chudé dítě," řekl jednou překrásně, "to dítě je pro mne národ." To znamená: tady máme především pomáhat, tady máme ukázat své občanské svědomí. Proto právem uctívají naše pošty paměť našeho prvního presidenta obrázkem, který připomíná jeho lásku k dítěti. Masaryk, duch hledící stále do budoucnosti, miloval v dětech lepší budoucnost.

Postarejme se o ni na svých dětech.
Úspěch této dobročinné známky, o který se všichni přičiníme, bude projevem úcty a věrnosti k věčnému odkazu presidenta-Osvoboditele.

Zdeněk Jindra - 2014 - capek-karel.cz
Celý tento užitečný projekt Dětem, který vzešel z hlavy Karla Čapka, ukončila až předzvěst a hrozba druhé světové války. Mnichovská dohoda, zrada našich spojenců a následná kapitulace znamenala pro Karla Čapka utrpení, které těžce nesl. 25. prosince 1938 Karel Čapek zemřel a s ním odešlo jeho proslulé člověčenství, lidskost a varování před záhubou lidstva, které je aktuální dodnes.

Ještě v lednové Tribuně filatelistů 1939 bylo zveřejněné rozloučení s Karlem Čapkem - pak přišlo dlouhé a vynucené ticho:

Za Karlem Čapkem

K jménu velkého spisovatele bude se v naší mysli pojiti vždy ještě vzpomníka na jeho podíl a zásluhu o myšlenku dobročinných známek Dětem. Společně s Dr. Dunovským, Dr. Pipkem a Dr. Nájemníkem uskutečnil akci, která alespoň částečně zmírnila bídu našich dětí. Tři ročníky těchto známek budou v našich albech svědectvím, že prává velikost se nevyhýbá ani drobné ale důsledné práci. Nemůžeme napsati o zesnulém nic výstižnějšího, než uveřejnilo České Slovo ve své filatelistické rubrice:
V nedávných dnech si jistě vzpomněli všichni přátelé známek na Čapkův vztah k známkařství. Ačkoliv podle jeho vlastních slov pokusil se o sbírání známek jen ve svém mládí, přece zanechává po sobě ve filatelii pomátku stejně jemnou a ušlechtilou, jako byl celý jeho život. Jen z jeho starostí o trochu lidského tepla bědným holátkám a z jeho přímé iniciativy počala pošta vydávat před třemi lety Dobročinné s příplatkem ve prospěch péče o děti. V tom je celý Čapek, nezapomněl na nic, co by dovedlo zmírnit bídu drobečků, z nichž každý byl pro něj zázrakem božím. Je to nejkrásnější památka, kterou nám mohl po sobě zanechat. Každé nové vydání Dobročinných bude splátkou na dluh jeho lidské a národní bolesti. Pro Čapka to byl div, co ty malé známečky mohou vykonat a doporučoval nám abychom si jich vážili. Nyní si toho zaslouží dvojnásob.

Autor: Zdeněk Jindra
gracom@tiscali.cz

Vytištěno ze serveru https://www.infofila.cz